הוראות בטיחות והפעלה לגנרטורים בנזין

הוראות בטיחות

 • על מנת למנוע הרעלת גזים, לעולם אין להפעיל את הגנרטור במקום סגור או במקום שאינו מאוורר.

 • הגנרטור חייב להיות מונח על משטח מוצק ויציב, ובמצב אופקי.

 • אין להעמיס על הגנרטור עומס חשמלי מעבר לזה המצוין על גביו. עומס יתר עלול לגרום לו נזק או לקצר את משך חייו.

 • אין להפעיל את המנוע בקצב מופרז (טורים גבוהים). הפעלת המנוע בקצב מופרז עלולה לסכן את המשתמש. כמו כן, למען שלמות המכשיר, יש להמנע מכיוון עצמאי של החלקים היכולים להעלות או להוריד את קצב סיבובי המנוע. בעת הצורך יש לפנות לתחנת שירות מקצועית.

 • כבל מאריך, כבל חשמלי וכל ציוד חשמלי אחר חייבים להיות במצב תקין. אין להפעיל כלים חשמליים כאשר הכבלים פגומים.

 • על מנת למנוע הרעלה או פגיעה משריפה אל תפנה את האגזוז לעבר מכשירים כל שהם או לעבר עצמים כלשהם.

 • כדי למנוע שריפה דומם את המנוע תמיד לפני תדלוק.

 • כדי למנוע שריפה נקה תמיד עודפי דלק.

 • כדי למנוע שריפה שים לב לגבי סוג הדלק ומגבלותיו.

 • כדי למנוע שריפה אל תפעיל את הגנרטור במקום דליק או ליד חומרים דליקים.

 • למניעת התחשמלות אל תפעיל את הגנרטור במקום גשום או מושלג.

 • למניעת התחשמלות אל תיגע בגנרטור בידיים רטובות.

 • בדוק את מערכת הדלק באופן קבוע וסדיר לגילוי נזילות או נזקים אחרים. יש לתקן כל פגם לפני הפעלה חוזרת.

 • יש להמתין שהגנרטור יגיע למהירותו הנורמלית לפני חיבור מכשירים חשמליים. נתק מכשירים חשמליים לפני דימום המנוע.

 • למניעת נזק למכשירים חשמליים המחוברים לגנרטור המנע ממצב שהגנרטור כבה עקב חוסר דלק.

 • לפני הובלת הגנרטור ברכב דאג שלא יהיה בו דלק שעלול לנזול החוצה.

 

דימום המנוע

 1. הורד את המפסק החשמלי למצב OFF

 2. העבר את מתג ההפעלה למצב  OFF

 3. סגור את ברז הדלק למצב OFF

שים לב! במידה ויש לדומם את המנוע במצב חירום הורד מיד את מתג ההפעלה למצב OFF.

 

טיפולים ואחזקה

יש להקפיד על ביצוע בדיקות וטיפולים על מנת להבטיח את תקינות הגנרטור.

 

שמן מנוע

 • יש לבדוק שמן לפני כל הפעלה.

 • לאחר החודש הראשון יש להחליף את השמן בשמן חדש. לאחר מכן תעשה החלפת השמן כל שישה חודשים.

 

פילטר אוויר

לפני כל הפעלה יש לוודא תקינות הפילטר ושלמות חלקיו. אחת לשלושה חודשים יש לנקות את הפילטר.

 

כוסית דלק

אחת לשישה חודשים יש לטפל בפלאג.

 

אחסנה

במקרה של אחסנה ארוכה מומלץ לרוקן את הדלק מהמיכל וכן מכוסית הדלק והקרבורטור.

יש לאחסן את הגנרטור, במקום יבש, מאוורר ומוגן.

 

מצת/פלאג

יש לנקות את הפלאג/מצת בכל 50 שעות עבודה

 

 

התנעת המנוע

וודא כי אין שום מכשיר חשמלי שמחובר לגנרטור. פעל על פי סדר הפעולות הבא:

 1. פתח ברז דלק למצב ON

 2. לחץ על מתג ההפעלה למצב ON

 3. הזז את המשנק למצב סגור CLOSED

 4. משוך קלות בכבל ההתנעה עד שתחוש בהתנגדות ורק לאחר מכן משוך בבת אחת אך לא באגרסיביות.

 5. לאחר שהמנוע הונע הסט את המשנק למצב OPEN.

 6. יש לאפשר למנוע לעבוד מספר דקות טרם חיבור מכשיר חשמלי אליו.

 

 

 

הוראות שימוש

זהירות!!! למניעת התחשמלות ממכשירי חשמל מקולקלים חבר את הגנרטור לארקה לקרקע.

 

חיבור מכשירי חשמל

 • לכל דגם של גנרטור יש הספק חשמלי נתון. יש לשים לב שסכום ההספקים של מכשירי החשמל שיחוברו לגנרטור לא יהיה מעבר להספק בפועל של הגנרטור (RETED).

 • יש לשים לב באופן מיוחד לחיבורם של מכשירי חשמל במנועים המצוידים בקבל ושההספק ההתחלתי שלהם גבוה מההספק שלהם בעבודה בפועל.

 • בחיבור מספר מכשירי חשמל יש לחבר קודם את המכשירים בעלי ההספק הגבוה ולאחר מכן את המכשירים בעלי ההספק הנמוך יותר.

שים לב! בחיבור הגנרטור למכשירי חשמל ביתיים בתוך הבית יש לוודא שהדבר יעשה על ידי חשמלאי מוסמך. חיבור לא נכון או מגעים רופפים עלולים לגרום לנזק לגנרטור או לשריפה.

 

שימוש בשקע החשמל

 1. הנע את הגנרטור.

 2. שים לב שהמתח יציב ונכון על גבי הוולטמטר.

 3. חבר את התקע לשקע שעל גבי הפנל והרם את המתג למצב ON.

 

על מנת למנוע התחשמלות או שריפה לעולם אין לחבר את הגנרטור לרשת חשמל כל שהיא לרבות הרשת הביתית.

אין לחבר את הגנרטור למקור חשמל אחר.

אחסן את הגנרטור במקום מאוורר היטב ועם מיכל דלק ריק.

אין לעשן בסביבת בגנרטור בזמן התדלוק.

 

הכנות לפני התנעה

 

מפלס שמן מנוע

בדוק תמיד לפני כל הפעלה את מפלס שמן המנוע כאשר הגנרטור מונח על משטח ישר ואופקי והמנוע כבוי.

פתח את מדיד השמן ובדוק את מפלס השמן על המדיד.

הוסף שמן במידת הצורך וסגור היטב את מדיד השמן.

זכור להשתמש רק בשמן מנוע בהתאם להוראות היצרן.

 

בדיקת כמות הדלק

פתח מכסה דלק ובדוק רמת דלק.

תדלק תמיד כשהפילטר במקומו.

סגור היטב את המכסה בגמר התדלוק ויבש עודפי דלק. 

 

 

 

לשאלות ובירורים נוספים, פנו אלינו ונשמח לענות על כל שאלה.

x

#{title}

#{text}

#{price}